OJS folyóirat-platform

OJS

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár egyetemi folyóirat-platformja a világszerte elterjedt Open Journal System (OJS) nyílt forráskódú szerkesztőségi rendszerre alapozva az egyetemi acta jellegű folyóiratok számára egy szabványos és nyílt hozzáférésű (Open Access) megjelenési felületet biztosít.

A folyóiratok szerkesztésének és publikálásának összes lépését lefedő, egy cikk teljes életét végigkövető rendszer minden szerkesztőség igényeihez, munkamenetéhez tetszés szerint hozzáigazítható.

Az OJS számos olyan funkcióval rendelkezik, amely a más adatbázisokkal való adatcserét segíti elő, ezzel nagyban növelve a rendszerben megjelenő folyóiratcikkek láthatóságát a tudományos életben.

Az Ojs szolgáltatást olyan folyóiratok számára biztosítjuk, amelyek  nyílt hozzáféréssel (Open Access) jelennek meg biztosítva ezzel a szabad tudományos információáramlást és akik a kiadó nevében feltüntetik (vagy fel fogják tüntetni) a Szegedi Tudományegyetemet is, ezzel jelezve intézményi kapcsolódásukat.

Technikai segítséggel és további felvilágosítással az alábbi címen állunk rendelkezésre: 


Acta Biologica SzegediensisActa Biologica Szegediensis

Az Acta Universitatis Szegediensis sorozatba tartozó Acta Biologica Szegediensis rendszeresen megjelenő tudományos folyóirat, mely felöleli a modern biológia gyorsan fejlődő tudományterületeit, és olyan témakörökben közöl eredeti és áttekintő közleményeket, mint az anatómia, embriológia, szövettan, antropológia, biokémia, biofizika, biotechnológia, botanika, klinikai orvostudományok, ökológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia, idegtudományok, a paleontológia, a farmakológia, a fiziológia, kórélettan valamint a zoológia.

 


Acta CyberneticaActa Cybernetica

Az Acta Cybernetica folyóirat széles körben öleli fel az informatikatudomány aktuális kérdéseit, mint az elméleti számítástechnika, menedzsment és operációkutatás, számítógépes látás és mintafelismerés, elektronika, szoftverfejlesztés, információs rendszerek és menedzsmentjük. A szerkesztőség a fenti témák bármelyikében eredeti, még nem publikált, magas színvonalú tudományos kéziratokat vár a szerzőktől.


Acta HispanicaActa Hispanica

Az 1996 óta évente megjelenő Acta Hispanica a Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszékének tudományos, több adatbázisban indexelt folyóirata. Az interdiszciplináris folyóirat a spanyol, katalán, galíciai és spanyol nyelvészeti, történelmi illetve irodalmi cikkeket és tanulmányokat jelentet meg. A folyóiratban közölt cikkek nyelve: spanyol, katalán, portugál és angol.

 


Acta HistoriaeActa Historiae Litterarum Hungaricarum

Az Acta Historiae Litterarum Hungaricarum a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Magyar Irodalmi Tanszékének évkönyve. 1961 óta folyamatosan megjelenik, lényegében azonos koncepcióval: a tanszék, a bölcsészkar és a vonzáskörébe tartozó oktatók, kutatók értekezéseit tartalmazta az irodalomtörténet, irodalomtudomány és irodalomelmélet köréből. 2016-ban, a 32. kötettől új szerkesztőbizottság alakult, és az évkönyvnek új folyama indult. Nyitottabbá vált a nemzetközi (közép-európai és világirodalmi) jelenségek felé – ezt tükrözi a szerkesztőbizottság határokon túlra kiterjedő összetétele és az évkönyv többnyelvűsége. Ugyanakkor megerősödött a kiadvány interdiszciplináris, intermediális és komparatív jellege.


Acta HistoricaActa Historica (Szeged)

Az Acta Historica a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének időszaki kiadványa. A kiadvány az intézet oktatóinak, hallgatóinak (PhD, MA) és kutatóinak magyar nyelvű, idegen nyelvű rezümével ellátott tanulmányait jelenteti meg. A kiadványnak, amely a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem, majd a Szegedi Tudományegyetem actáit is jogelődjének tekinti, 1957-től több mint 140 kötete jelent meg.


Acta SanaActa Sana

Az Acta Sana a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Képzési Karának nyílt hozzáférésű, lektorált folyóirata. A folyóirat eredeti kutatási cikkeket, esettanulmányokat és szemléket tartalmaz, elsősorban az ápolástudomány, a védőnői munka, a fizioterápia és a szociális munka területéről.


AnalectaAnalecta Technica Szegedinensia

A nemzetközi Analecta Technica Szegedinensia (Anal. Tech. Szeged.) folyóirat a mérnöki és rokon tudományok legújabb kutatási eredményeit jelenteti meg. A folyóirat célja, hogy egy olyan nemzetközi fórumot kínáljon a kutatóknak és a mérnök szakembereknek, ahol népszerűsíthetik, megoszthatják és megvitathatják a mérnöki tudomány különböző területeinek új kérdéseit és fejlesztéseit.


Antikvitas_es_reneszanszAntikvitás & Reneszánsz

Az Antikvitás & Reneszánsz (A&R) a 2017-ben alakult MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport tudományos folyóirata, amelynek első száma 2018 tavaszán mutatkozott be. Az évente két alkalommal megjelenő periodika célja, hogy az európai civilizáció e két korszakát és kapcsolatrendszerét érintő tanulmányok mellett a klasszika-filológia, a neolatin irodalom, a művészettörténet, a régészet, az újlatin nyelvek irodalma, a művelődéstörténet, a neolatin irodalom és a több évszázados magyarországi recepció terén elért kutatási eredményeket tegye közzé.


ChronicaChronica

A Chronica a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének időszaki kiadványa. A kiadvány az intézet oktatóinak, egyetemi hallgatóinak (PhD, MA), kutatóinak tudományos közleményeit, könyvismertetéseit és tudományos munkáikról készült beszámolóit jelenteti meg idegen nyelven. A kiadvány közel két évtizede van jelen a nemzetközi tudományos életben.


Élelmiszervizsgálati KözleményekÉlelmiszervizsgálati Közlemények (ÉVIK)

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények (ÉVIK) egy negyedévente megjelenő, 66 éves tudományos szakfolyóirat. 1955-ben alapították az akkoriban működő Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézetben Dr. Kottász József vezetésével.


Geopolitikai SzemleGeopolitikai Szemle

Egy olyan folyóiratot szeretnénk elindítani és működtetetni, mely, publikációs platformot biztosít a geopolitikával foglalkozó oktatók, kutatók, szakemberek és PhD-hallgatók számára.

A geopolitika kutatóinak tudományos folyóirata megjelenik évente 3 alkalommal.


HistGlob Working PaperHistGlob Working Paper

A 2020-ban indult HistGlob Working Paper az MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport időszaki kiadványa. A globalizációs és territorializációs folyamatok magyarországi megjelenésének történeti szempontú feltárásával, valamint a globalizációról szóló hazai diskurzus elemzésével foglalkozó munkánk első eredményei ebben a sorozatban jelennek meg.


IskolakultúraIskolakultúra

Az Iskolakultúra főként az oktatással-neveléssel, az iskola belső világával, illetve az oktatási rendszer jellemzőivel kapcsolatos írásokat közöl. Elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok (pl. filozófia, antropológia, könyvtártudomány, művelődéstudomány, művészettörténet, nyelvészet, pszichológia, pedagógia, szociológia, szociális munka) művelői számára kínál publikálási lehetőséget tudományos és ismeretterjesztő írások – tanulmányok, szemlék és kritikák – közlésével, erősítve ezzel a tudományterületek közötti kommunikációt. A folyóirat bírálati rendszerű, a benyújtott kéziratot két, az adott szakterületet jól ismerő bíráló véleményezi.


Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatokJelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok

A Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok (ISSN 1788-7593) a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetének társadalomtudományi folyóirata. A folyóirat fóruma azon kutatásoknak, amelyek a társadalom és a gazdaság működésének különböző aspektusaival foglalkoznak. Ennek megfelelően a folyóirat számos témát tárgyal, lehetőséget adva a társadalom és gazdaság folyamataival kapcsolatos kutatások eredményeinek tágabb kontextusban történő bemutatására.


Journal of Environmental GeographyJournal of Environmental Geography

A folyóirat célja, hogy magas tudományos színvonalú, eredeti akadémiai kutatásokat tegyen közzé a földrajz és a környezettudomány területén, különös tekintettel a tágabb értelemben vett emberrel kapcsolatos folyamatokra. A beküldött tanulmányokat bírálatnak vetik alá, és tudományos minőségük, eredetiségük, valamint az ember és környezet kölcsönhatásainak jobb megértéséhez való hozzájárulásuk alapján értékelik. A folyóiratban megjelent tanulmányok tudományos minőségét kiváló szerkesztőbizottság garantálja.


Közép-Európai KözleményekKözép-Európai Közlemények

A Közép-Európai Közlemények a történelemtudomány, a regionális tudomány, a földrajztudomány, illetve a gazdálkodás- és szervezéstudományok művelőinek folyóirata. Az első évfolyam 2008-ban indult útjára, azóta évente négy alkalommal jelenik meg. A folyóiratba a szerkesztőség kettős lektorálás után fogad be Közép-Európával foglalkozó új kutatási eredményeket bemutató, elsőközléses tanulmányokat magyar és angol nyelven.


Közösségi KapcsolódásokKözösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról

2020 májusában, annak érdekében, hogy keretet adjanak a Művelődéstudományi Intézetben folyó sokrétű tudományos tevékenységnek, és biztosítsák a multidiszciplináris kutatásokban érvényesítendő minőségi és etikai elvárások egységességét, az intézet munkatársai kutatócsoportot hoztak létre. Ezeknek a céloknak kíván megfelelni a kutatócsoport által útjára indított, évente két alkalommal megjelenő folyóirat is, amelyben mind hazai, mind külföldi kutatók tanulmányainak teret adnak.


Köztes EurópaKöztes Európa

A Köztes-Európa Társadalomtudományi Folyóirat a 2009-ben alapított Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei jogutódja. 2014 óta a jelenlegi címmel, multidiszciplináris jelleggel – a történelemtudománytól a vezetés-szervezés témaköréig – jelenik meg évente négy alkalommal.  A folyóiratba a szerkesztőség kettős lektorálás után fogad be új kutatási eredményeket bemutató, elsőközléses tanulmányokat magyar és angol nyelven.


KülönbségKülönbség

A Különbség a Szegedi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskolájának kettős-vak lektorált folyóirata. Célja a Doktori Iskolánál folyó filozófiai, etikai, esztétikai, filozófiai és szellemtörténet tárgyú kutatások magas színvonalú tanulmányainak publikálása. A folyóirat megjelenését a Pro Philosophia Szegediensis támogatja.


Magyar PedagógiaMagyar Pedagógia

A Magyar Pedagógia a neveléstudomány legrégebbi magyar nyelvű folyóirata. Alapvető feladata alapítása, 1892 óta változatlan, a nevelés tudományos igényű művelésének támogatása, új tudományos eredményeket bemutató szakcikkek közlése. Feladata továbbá a magyar tudományos szaknyelv fejlesztése, a tudományos kutatás és a publikálás normáinak alakítása, színvonalának biztosítása. A Magyar Pedagógia segíti a határokon túl élő szerzők eredményeinek bemutatását, bekapcsolását a magyar tudományos vérkeringésbe.


Mediterrán TanulmányokMediterrán Tanulmányok

A Mediterrán Tanulmányok évi rendszerességgel megjelenő folyóirat, amely a szélesebb mediterrán térségnek (Észak-Afrika, Oszmán Birodalom, Balkán, Közel-Kelet) elsősorban a történeti problémáit öleli fel, beleértve a térség kapcsolatait a világ más részeivel, a modern kortól napjainkig (16-21. század) terjedő időszakban.

 


Módszertani KözleményekMódszertani Közlemények

A Módszertani Közlemények megjelenik évente három alkalommal: tavasszal (Szociálpedagógia szám), ősszel (Óvodapedagógia szám) és télen (Tanító szám). A lap a pedagógia, szociálpedagógia, óvodapedagógia, gyógypedagógia elméletének és gyakorlatának múltjáról és jelenéről máshol még nem publikált tudományos- (Tanulmányok) és módszertani tanulmányokat (Műhely), hallgatói munkákat (Mappa) valamint szakkönyv- és gyerekkönyv-ismertetéseket (Szemle) közöl.


nCognitonCognito

A folyóirat elsősorban olyan tanulmányok megjelenését szolgálja, amelyek a kognitív tudományok és az evolúciós pszichológia eredményeit felhasználva elemzik az irodalmi szövegek, a filmek és egyéb mediális artefaktumok befogadásának folyamatait. A folyóiratszámok tematikus hangsúllyal vizsgálják az evolúció során kialakult kognitív és érzelmi mechanizmusokat, illetve ezek megjelenési formáit (pl. oksági gondolkodás, elmeolvasás, narratív empátia, feszültségkeltés, vagy morális ítélet) a különböző esztétikai gyakorlatokban.


Review on Agriculture and Rural DevelopmentReview on Agriculture and Rural Development

A Review on Agriculture and Rural Development folyóirat a mezőgazdaság, a gazdaságtudomány, a vidékfejlesztés és ezen tudományágak kapcsolódó témaköreiben tesz közzé eredeti kutatási eredményeket és szemléket.


SucSapiens ubique civis

A Sapiens ubique civis a Szegedi Tudományegyetem Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék évente megjelenő angol nyelvű, lektorált nemzetközi folyóirata, amelynek fő célja, hogy publikációs platformot biztosítson az évente megrendezésre kerülő doktoranduszok és fiatal kutatók konferenciájának, a Sapiens ubique civisnek a résztvevői számára.

 


AltaicaStudia Uralo-altaica

A Studia Uralo-altaica a Szegedi Tudományegyetem Altajisztika Tanszékének és Finnugor Tanszékének közös sorozata. Az első száma 1973-ban jelent meg, s eddig 51 kötet látott napvilágot. A kötetek jellemzően monografikus jellegűek, de emellett előfordulhatnak bennük konferenciák válogatott és lektorált anyagai is.


Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóiratTársadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat

A TNT, a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja 2010 őszén elhatározta, hogy rendszeresen megjelenő szakmai fórumot hoz létre a magyarországi, illetve az államhatáron túl bárhol élő magyar nők és feministák életét, mozgalmait, illetve az életüket megjelenítő kulturális, irodalmi, és médiareprezentációkat kutatóknak. Elsősorban magyar nyelvű folyóirat kívánunk lenni, de minden kiadvány angol nyelvű összegfoglalóval együtt jelenik meg. Esetenként tervezzük egy-egy angol nyelvű blokk megjelentetését is.


TaylorTAYLOR

A Taylor Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat a 2009-ben alapított Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei egyik jogutódja. 2014 óta a jelenlegi címmel, kifejezetten vezetéstudományi és gazdálkodástudományi profillal jelenik meg évente négy alkalommal. A folyóiratba a szerkesztőség kettős lektorálás után fogad be új kutatási eredményeket bemutató, elsőközléses tanulmányokat magyar és angol nyelven.


WPCLWorking Papers in Corpus Linguistics and Digital Technologies: Analyses and Methodology

A Working Papers in Corpus Linguistics and Digital Technologies: Analyses and Methodology (WPCL) egy online nyelvészeti sorozat, amely folyamatban lévő kutatások számára kínál lehetőséget, hogy eredményeiket szélesebb közönség elé tárják. Empirikus és elméleti jellegű munkákat egyaránt várunk, mint például korpuszleírások. A kéziratokat külső szakértők lektorálják. WPCL nem követ megjelenési rendet, de évente legalább egy szám megjelenik.