A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata

(frissítve: 2020. július 30.)

Jelen szabályozás a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Klebelsberg Kuno Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Rendjének részét képezi, annak VI. és VII. fejezetét fejti ki részletesebben. E dokumentum egyben a könyvtári stratégiai terv egyik legfontosabb eleme, hiszen az intézmény működését hosszútávon meghatározza.

1. A Könyvtár típusa, jogállása, feladatai

A Könyvtár a 2011. évi CCIV., a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 11. § (2) alapján működő felsőoktatási könyvtár, amely egyben – az 1997. évi CXL., a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvénynek megfelelően – nyilvános könyvtári feladatokat is ellát. A Könyvtár jogállását a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, rendszerét, működését és részletesen meghatározott feladatait saját Szervezeti és Működési Rendje tartalmazza. Feladatait a 30/2015., az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló EMMI-rendelet pontosítja. A fentiekből következően legfőbb feladatai:

1.1. Az SZTE központi, önálló oktatási és tudományos szolgáltató intézményeként az Egyetem szakirodalmi és könyvtári információs ellátásának biztosítása, részben saját gyűjteményeivel és szolgáltatásaival, részben más könyvtárakkal és szolgáltatókkal együttműködve.

1.2. Nyilvános könyvtárként az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működtetésében való részvétel, valamint nyilvános könyvtári feladatok ellátása.

2. A Könyvtár helye és társadalmi környezete

A Könyvtár különféle feladatainak ellátása során elsődleges célcsoportja az SZTE polgárai: az Egyetem által meghirdetett bármely képzésre beiratkozott hallgatók, az oktatók, kutatók, és minden egyetemi dolgozó. Nyilvános könyvtárként – együttműködve elsősorban a megyei és városi közművelődési könyvtárral (Somogyi-Könyvtár), a régió és az ország további könyvtáraival, beleértve a nemzeti könyvtárat és az országos szakkönyvtárakat is – elsősorban a város és a régió, de az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretében ország lakosságát is szolgálja. Az Egyetemen belül szakmai támogatást nyújt a különféle okokból fizikailag más helyen található, de könyvtárként működő egyetemi egységeknek és fölvállalja az Egyetem szakirodalmi információval kapcsolatos sokoldalú igényeinek kezelését..

3. A Könyvtár állománygyarapítása, gyűjtőköre

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár folyamatos, az egyetemi oktatás és kutatás igényeit messzemenően figyelembe vevő állományelemzéssel, tervszerű gyarapítással fejleszti állományát, ennek költséghatékonysága érdekében tagja az EISZ nemzeti konzorciumnak, illetve egyes szakterületi beszerzésekre irányuló egyéb más konzorciumoknak.

3.1. Gyűjtőkör szakterületi szempontok alapján

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár számára a Szegedi Tudományegyetemen folyó oktató és nevelő, valamint kutatómunka mindenkori igényei szabják meg az egyes tudományterületek szakirodalma, illetve a referensz, ismeretterjesztő, valamint a szépirodalmi művek gyűjtési arányait, a gyűjtés körének szélességét és mélységét. A Könyvtár a vonatkozó országos jogszabályok, az Egyetem által meghatározott kritériumok, konzorciumi megállapodások alapján megfelelő terjedelemben, példányszámban, mélységben és összetételben gyűjti:

3.1.1. az Egyetem 12 karán kutatott és oktatott tudományterületekhez és azok határterületeihez illeszkedő, csaknem az összes tudományterületet lefedő, igény szerint válogatott hazai és külföldi szakirodalmat;

3.1.2. az egyetemi hallgatók (BA, BSc, MA, MSc, PhD) tanulmányaihoz és általános műveltségének elmélyítéséhez szükséges dokumentumokat, az oktatásban használt jegyzeteket, tankönyveket, oktatási segédleteket, valamint a pedagógusképzéshez szükséges pedagógiai ill. közoktatási dokumentumokat;

3.1.3. az általános és szakmai tájékoztatáshoz szükséges hagyományos és elektronikus belföldi és külföldi információforrásokat, abban az értelemben is, hogy ezeket nem csupán megvásárolja, hanem közvetítőként előfizetői hozzáférést biztosít azokhoz,

3.1.4. az oktatók, hallgatók és egyetemi dolgozók, valamint a kutatási és önművelési célból a könyvtárat felkereső külső olvasók tudományos és műveltségi látókörét szélesítő, magas szintű tudományos és ismeretterjesztő irodalmat,

3.1.5. teljességre törekvően hazai szépirodalmat, valamint az egyetemi irodalmi és nyelvi képzéseihez szükséges válogatott külföldi szépirodalmat;

3.1.6. Az egyetemi tudásvagyon megőrzőjeként és szolgáltatójaként:

 • minden egyetemi kiadvány meghatározott példányszámát;
 • az intézményben a diploma-, és fokozatszerzés feltételeként benyújtott dokumentumokat:
  • szakdolgozatokat,
  • doktori disszertációkat,
 • az Egyetemen folytatott tudományos munka során keletkezett, az itt alkalmazásban álló kutatók és oktatók által publikált tudományos műveket,
 • a városhoz illetve a régióhoz kapcsolódó dokumentumokat,
  a Könyvtár különgyűjteményei fejlesztését szolgáló dokumentumokat, a következő vonatkozásban:

  • az Egyetem történetére vonatkozó dokumentumokat:
  • az Egyetem történetével kapcsolatos kiadványokat, (kéziratos) dokumentumokat, fotókat
  • az Egyetemnek és elődintézményeinek bármely technikával készült saját kiadványait

3.1.7. A Könyvtár különgyűjteményeinek gazdagítását szolgáló kiadványokat:

 • társadalomelmélet:
  • (elsősorban XX. századra vonatkozó) társadalomelméleti, eszme- és politikatörténeti, eszmetörténeti munkákat,
  • a határokon túli magyar kisebbség és a Közép- és Délkelet Európában élő nemzeti
  • etnikai kisebbségek történetét és jelenét feldolgozó munkákat,
 • hadtörténeti műveket,
 • a hispanisztika-kutatást támogató nyelvészeti, irodalmi és történeti szakirodalmat,
 • az altajisztika oktatásához és kutatásához szükséges kurrens magyar és nemzetközi szakirodalmat, beleértve az általánosabb orientalisztikai műveket is,
 • az osztrák irodalom és kultúra oktatásához és kutatásához szükséges szak-, és szépirodalmat,
 • muzeális dokumentumokat, az azokhoz kapcsolódó kutatásokhoz és a nyomtatványok feldolgozásához szükséges szakirodalmat,
 • oktatási célokat szolgáló dokumentumfilmeket,
 • a zenei képzést támogató szakirodalmat, kottákat és hangzó anyagokat,
 • az Európai Unió hivatalos dokumentációs anyagát,
 • a hazai és külföldi hallgatók nyelvtanulását és kulturális beilleszkedését támogató dokumentumokat

3.1.8. az SZTE egyetemi könyvtári hálózat (egyes egységek, kollégiumok, közoktatási intézmények) ellátására szolgáló dokumentumokat,

3.1.9. szabadidő eltöltését szolgáló dokumentumokat.

3.2. Gyűjtőkör dokumentumtipológiai szempontok alapján

A Könyvtár a feladatok ellátásához szükséges dokumentumok lehetőleg minden típusát gyűjti és szolgáltatja, mint:

3.2.1. nyomtatott dokumentumok:

 • könyv és könyvjellegű kiadványok, segédkönyvek, tankönyvek, jegyzetek
 • periodikumok (napilap, hetilap, folyóirat),
 • kisnyomtatványok (egyetemtörténeti, könyvtártörténeti)
 • kották

3.2.2. audiovizuális dokumentumok,

3.2.3. elektronikus dokumentumok (számítógéppel olvasható ismerethordozók, adatbázisok, online elérhető elektronikus dokumentumok, speciális olvasót igénylő e-dokumentumok) és azok hozzáférési jogosultságai,

3.2.4. egyéb dokumentumok:

 • disszertációk,
 • szenátusi jegyzőkönyvek,
 • térképek, kartográfiai eszközök,
 • kéziratok
 • fényképek

3.3. Gyűjtőkör kronológiai szempontok alapján

3.3.1. A Könyvtár a gyűjtés időhatárainak meghatározásában a kurrens dokumentumokat részesíti előnyben.

3.3.2. Korábbi kiadású művek esetében a beszerzésénél az alábbi főbb okok a mérvadók:

 • példányszám-kiegészítés az olvasói igények jobb kielégítéséért,
 • új szak, vagy tudományos kutatási irány létrehozása az intézményben,
 • hiányzó, vagy elveszett kötetek, sorozat-tagok,
 • egyetemtörténeti érdek,
 • különgyűjteményi érdek.

3.4. Gyűjtőkör a példányszám szempontjai alapján

A példányszám a szakok/kutatási területek sajátosságait (hallgatói létszám, szaktárgy, vagy általánosan művelő kötelező szakirodalom) ismerő szakreferensi hálózat, továbbá a felhasználók napi igényeivel szembesülő olvasószolgálat észrevételei, javaslatai és az állomány monitorozása alapján kerül meghatározásra. Az elektronikus dokumentumok beszerzése esetén lehetőleg több felhasználós, illetve az Egyetem teljes IP-tartományára kiterjedő opciók kapnak prioritást.

3.5. Gyűjtőkör a nyelvi szempontok alapján

A Könyvtár

3.5.1. a magyar nyelvű szépirodalom gyűjtésében teljességre törekszik;

3.5.2. az oktatást szolgáló szakirodalom esetében a magyar nyelvű alap-szakirodalom beszerzésében teljességre törekszik, de válogatva minden tudományterület legalább angol nyelvű alapvető szakirodalmát is beszerezni kívánja, különösen a forrásjellegű kiadványok, a kézikönyvek és a periodikumok esetében;

3.5.3. az egyes kutatási témák esetében törekszik az illető szakterület alapvető idegen nyelvű szakirodalmát válogatva beszerezni;

3.5.4. az Egyetem idegen nyelvi és irodalmi képzéseit (angol, francia, német, osztrák, olasz, spanyol, szláv nyelvek, latin) megfelelő nyelvű szak- és szépirodalom, és a nyelvtanulást segítő dokumentumok beszerzésével támogatja.

3.7. Gyűjtőkör archiválási szempontok alapján

Az 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet alapján védetté nyilvánított és különleges értékkel bíró dokumentumokat, továbbá a kötelespéldányként érkező kiadványokat a Könyvtár köteles megőrizni. Tartalmi avulás címén sem selejtezhetők a jelentős tudománytörténeti és művészeti értékkel bíró művek, muzeális, valamint az egyetem történetre vonatkozó dokumentumok.

A Könyvtár beszerzési politikájában a szolgáltatás mellett az archiválás is cél

3.7.1. az intézmény képzéseihez szükséges hazai és külföldi szakirodalom,

3.7.2. a tudományos kutatáshoz szükséges szakirodalom,

3.7.3. az általános tájékozódás/tájékoztatás időszerű dokumentumai,

3.7.4. szakkönyvtári feladataiból kifolyólag a magyar szépirodalom kiadásonkénti 1/(2) példánya, a periodikumok kijelölt köre,

3.7.5. a különgyűjtemények állományába tartozó dokumentumok,

3.7.6. a muzeális értékű dokumentumok,

3.7.7. az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok esetében.

3.8. Gyűjtőkör használati szempont alapján:

A Könyvtár

3.8.1. helyben szolgáltatja:

 • a periodikumokat,
 • a referensz könyvtár részét alkotó kiadványokat,
 • az alapvető kézikönyvek, szótárak, tankönyvek egy-egy példányát,
 • a muzeális dokumentumokat,
 • a nagyértékű dokumentumokat,
 • a csak könyvtári hálózati tartományban használható e-dokumentumokat, adatbázisokat,
 • különgyűjteményei egyedi értékkel rendelkező köteteit,
 • audiovizuális dokumentumait,
 • kéziratait;

3.8.2. igény és lehetőség szerint több példányban kölcsönözhetővé teszi

 • az oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz szükséges alapdokumentumokat, szak-, és tankönyveket, jegyzeteket, segédkönyveket, amennyiben egy példánynál több áll ezekből rendelkezésre,
 • szépirodalmi és szórakoztató irodalmi műveket.

3.9 Fő és mellék gyűjtőkör

3.9.1. Fő gyűjtőkör:

A fő gyűjtőkörbe tartoznak azok a dokumentumok, amelyek a Könyvtár tudományos és oktatási feladatainak ellátásához nélkülözhetetlenek, amelyekkel az Egyetem polgárainak szakirodalmi ellátását és nyilvános könyvtári feladatainak ellátását biztosítja. Az ide sorolt dokumentumok alkotják a gyűjtemény törzsanyagát. Az egyetemtörténeti dokumentumok valamennyi témakörben a fő gyűjtőkörbe, vagy törzsanyagba tartoznak.

3.9.2.Mellék gyűjtőkör:

A mellék gyűjtőkör a fő gyűjtőkörön kívül eső tematikát fedi le. Ezeket a dokumentumokat válogatva és kurrensen kell beszerezni.

A közoktatás tankönyveit és más taneszközeit a Könyvtár az Egyetem tanárképző tevékenységével összehangoltan gyűjti.

4. Az állománygyarapítás módjai

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár állománya vétel, ajándékozás, (bel- és külföldi) csere, illetve a kötelespéldány szolgáltatás révén gyarapodik.

4.1. Vétel:

A rendelkezésre álló pénzforrásokat (költségvetés, bevételek, pályázat) megosztva kell előirányozni a folyóirat- és az egyéb dokumentumtípusok beszerzésére. Az Egyetemen az egyetemi polgárok által bármely állami, egyesületi, alapítványi stb. forrásból vásárolt, beszerzett dokumentum a Könyvtár gyűjteményének részét képezi, akkor is, ha az fizikailag az Egyetem más egységeiben kerül elhelyezésre.

4.2. Kötelespéldány:

Kötelespéldányt kap a Könyvtár

 • az Egyetemen működő kiadók kiadványaiból (1-5 példány),
 • a kötelespéldány-szolgáltatás keretében az OSZK-tól. A 195/2019. (VIII.1), a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló Kormányrendelet alapján egy sorozaton osztozik tudományterületi felosztásban a pécsi, illetve a szegedi egyetemi könyvtár.

4.3. Ajándék, hagyaték

A Könyvtár, gyűjtőköri elveinek és gyűjtési határainak szabályozott keretek között tartása érdekében fenntartja válogatási illetve visszautasítási jogát mindennemű ajándék és hagyaték esetében.

A Könyvtár beépíthet állományába ajándékként vagy hagyatékként beszerzett teljes gyűjteményeket, gyűjteményrészeket, amelyek olyan tudományos, történeti, illetve művelődéstörténeti értéket képviselnek, mellyel a Könyvtár gyűjteményi értékét növelik a szabályzatokban meghatározott szolgáltatások tükrében.

4.5. Fölöspéldány

A gyűjtemény esetleges hiányainak pótlása más könyvtárakban selejtezett dokumentumokból.

4.6. (Nemzetközi) csere hasonló profilú hazai illetve külföldi intézményekkel

4.7. Saját előállítás: a Könyvtár a szerzői jogi törvény betartásával saját állományából digitalizálva e-dokumentumokat/adatbázisokat/ állít elő.

5. Az állománygyarapítás forrásai

5.1. a Könyvtár éves költségvetésében biztosított összeg;

5.2. a Könyvtár saját bevételei;

5.3. könyvtárfejlesztést célzó meghívásos pályázatok (ODR, NKA, Márai-program);

5.4. nemzeti konzorcium, állami támogatás (EISZ);

5.5. a Könyvtár, és/vagy az Egyetem egyes egységei részvételével létrejött konzorcium

6. Az állománygyarapítási igények nyomonkövetésének módja

6.1. tanszéki/intézeti igényfelmérés,

6.2. az oktatás változásainak követése,

6.3. a szakterületek jellemző dokumentumtípusainak ismerete és a változások követése,

6.4. honlapon elhelyezett Online beszerzési űrlap,

6.5. kapcsolattartás kiadókkal:

 • adatbázis-szolgáltatókkal, kiadókkal, próbahozzáférések kérése, használatok elemzése,
 • kiadói katalógusok (Starkmann, Prospero, Ulrich’sWeb),

6.6 állományhasználati statisztikák készítése,

6.7. a könyvtárhasználók összetételének változáskövetése,

6.8. használói elégedettségmérések

7. Muzeális dokumentumok nyilvántartása

A kulturális örökség védelméről szóló törvény (2001. évi LXIV.) alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendeletben szabályozta a muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartásának kötelezettségét (17/2002.) Ennek megfelelően a Könyvtár a gyűjteményében található, a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló (22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet által meghatározott a muzeális dokumentumokat nyilvántartja, és a Muzeális Könyvtári Dokumentumok nyilvántartásába bejelenti.

8. Állományvédelem

A Könyvtár folyamatosan monitorozza a gyűjteményében tárolt dokumentumok állapotát. A legkisebb fertőzési gyanú esetén is megvizsgálja a veszélyeztetett dokumentumokat és – egyetemi együttműködés keretében – elhárítja a továbbterjedés veszélyét. A sérült dokumentumok a könyvkötő műhelyben kerülnek javításra. A szolgáltatásból kivonni kényszerült dokumentumok digitalizálásra kerülnek. A muzeális dokumentumok folyamatos állagmegőrzésére az intézmény lehetőség szerint pályázati forrásokat mozgósít.

9. Állományapasztás

A Könyvtár állományának selejtezése az 1-6. pontokban felsorolt szempontok figyelembevételével, 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendeletnek (A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról) megfelelően, kidolgozott eljárásrend alapján történik. A selejtezés során figyelembe veendő szempontokat, a követendő munkamenetet, a szükséges dokumentációt a Könyvtár folyamatleírásai tartalmazzák.

10. Záró rendelkezések

Az állomány szabályszerű gyarapításáért a Könyvtár főigazgatója és az állománygyarapítási, a szakreferensi és a különgyűjteményi osztály vezetői a felelősek. A Könyvtár fő gyűjtőkörének módosítását az Egyetemen művelt és tanított tudományterületek megváltoztatása indokolhatja. A Könyvtár gyűjtőkörét 5 évenként felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat el kell végezni.

Ez a Gyűjtőköri Szabályzat az SZTE Klebelsberg Könyvtár SZMR-jének mellékleteként kerül elfogadásra.

Dr. Keveházi Katalin főigazgató