A Társadalomelméleti Gyűjteményről

A gyűjtemény története

A gyűjteményt 1985-ben a JATE BTK néhány fiatal oktatója és hallgatója hozta létre azzal a céllal, hogy Magyarország, valamint Közép- és Dél-Kelet-Európa 20. századi történetét érintő társadalomelméleti, eszme- és politikatörténeti munkák, “emigráns” és “szamizdat” kiadványok, kéziratok, kéziratos fordítások, memoárok és kutatási háttéranyagok másutt elérhetetlen dokumentumainak a gyűjtésével elősegítsék a szakirányú egyetemi oktatást. (1985. és 1989. között minden bizonnyal a Társadalomelméleti gyűjtemény volt az egyetlen hely az országban, ahol egyetemi hallgatók legálisan olvashattak “emigráns” és “szamizdat” kiadványokat.) A közép- és délkelet-európai országokban lezajlott rendszerváltásokat követően a gyűjtemény profilja jelentősen átalakult. Ettől kezdődően a könyvtári funkciók teljesítése mellett a gyűjtemény elsősorban Közép- és Délkelet-Európa 20. századi történetének és jelenének, valamint a határokon túli magyar kisebbség történetének és jelenének a dokumentálását és kutatását, továbbá a vonatkozó társadalomelméleti, politika- és eszmetörténeti (recepciótörténeti) dokumentumok és információs források (szakkönyvek, hagyatéki anyagok, folyóiratok, stb.) gyűjtését és feldolgozását, nyilvános elérhetőségük biztosítását, illetve publikálását tekinti feladatának.

A gyűjtemény célja kettős: a Szegedi Tudományegyetemen zajló eszme-, régió- és kisebbségtörténeti jellegű szakirányú oktatás és kutatás elősegítése, illetve háttérbázisának biztosítása, valamint önálló kutatási és kiadói programok működtetése. Mint különgyűjtemény és kutatóhely elsősorban speciális igények és feladatok kielégítésére és ellátására hivatott.

A gyűjtemény állománya és katalógusa

A gyűjtemény 1994-től mint az SZTE Klebelsberg Könyvtár különgyűjteménye önálló egységként működik, s az egyetemen kívüli nyilvánosság számára is nyitott. Az állomány gyarapítása és feldolgozása folyamatos, jelenleg mintegy 12 000 tételnyi dokumentum képezi az intézmény törzsállományát. (Nagyrészt nyomtatott formában hozzáférhetetlen dokumentumok, kéziratok, hagyatéki anyagok, magyar, román, szerb és angol nyelvű szakirodalom, valamint határokon túli magyar kiadványok.) Emellett megtalálható az intézményben szinte valamennyi határokon túli magyar nyelvű periodika és hazai kisebbségi tematikájú szakfolyóirat, valamint néhány fontos szerb, horvát, román és angol nyelvű szaklap. A gyűjtemény állományának nagyobbik hányada (kéziratok, “emigráns” és “szamizdat” kiadványok, periodikák, Jonathan Sunley-gyűjtemény, stb.) csak helyben olvasható, míg a szakkönyvek jórészt kölcsönözhetőek. A gyűjtemény állományának adatait az SZTE KK Corvina katalógusa tartalmazza.

A gyűjtemény állományának, gyarapításának tematikai egységei

 • Közép- és Dél-Kelet-Európa 20. századi történetével kapcsolatos szakkönyvek és dokumentumok (társadalom-, politika- és eszmetörténeti művek stb.)
 • A határokon túli magyar kisebbséggel, illetve a régió nemzeti- és etnikai kisebbségeivel kapcsolatos dokumentumok (elméleti, történeti, politikai és statisztikai szakkönyvek, forráskiadványok, hagyatéki anyagok, kéziratok, életút-interjúk, stb.)
 • Magyarország közelmúltjával kapcsolatos kortörténeti dokumentumok (“emigráns” és “szamizdat” kiadványok 1979-1989., politikai pártok anyagai 1989-1990., alternatív ifjúsági mozgalmak az 1980-as években, Bibó István háziarchívum stb.)
 • Eszme- és recepciótörténeti dokumentumok (filozófiai eszmék hazai recepciójával és a magyar eszmetörténeti hagyománnyal kapcsolatos művek és dokumentumok stb.)
 • Jonathan Sunley-gyűjtemény (mintegy 800 angol nyelvű, elsősorban Közép- és Délkelet Európa 19-20. századi történetére vonatkozó, illetve eszmetörténeti jellegű kötet, amelyek Jonathan Sunley adományaként kerültek a gyűjteménybe.)

A gyűjtemény speciális állománnyal, illetve gyűjtőkörrel, s ennek megfelelően kialakított gyűjtési hálózattal rendelkezik, amely feltételezi a határokon átívelő intézményes kapcsolatrendszer kiépítését és működtetését. A gyűjtemény hagyományosan jó kapcsolatokat ápol több hazai, határokon túli magyar, illetve nyugat-európai kisebbségkutató intézettel.

A gyűjtemény önálló kutatási, fejlesztési és oktatási programjai

A gyűjteményi funkciók teljesítése mellett (együttműködve több hazai és határokon túli intézménnyel) önálló kutatási és fejlesztési programok megvalósítása is zajlik a gyűjteményben:

 • A romániai magyar kisebbség 1945 utáni gazdasági, kulturális és politikai életének, illetve intézményrendszerének a kutatása, források feltárása és a romániai kisebbségpolitika történetének a vizsgálata.
 • Fordítói és kiadói program, amelynek során a kisebbségi, eszme- és recepciótörténeti tematikájú művek fordítására, valamint szöveggyűjtemények és dokumentumkötetek, illetve kutatási eredmények publikálására kerül sor. (A gyűjtemény kiadásában jelenik meg A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai című könyvsorozat.)
 • A Magyarországon és a határokon túl megjelent magyar nyelvű filozófiai és társadalomelméleti irodalom elektronikus adatbázisának a kiépítése, valamint az ezzel kapcsolatos eszme- és recepciótörténeti kutatások.
 • A határokon túli magyar kisebbség történetét és szellemi életét feldolgozó kronológiák, szakbibliográfiák, repertóriumok és elektronikus szakirodalmi adatbázisok készítése.
 • Etnopolitika címen félévi rendszerességgel szeminárium hirdetése az SZTE BTK-n

A gyűjtemény szolgáltatásai

 • kölcsönzés és olvasótermi szolgálat
 • oktatási és szemináriumi anyagok előkészítése
 • szakdolgozatok, disszertációk, illetve szaktanulmányok készítésével kapcsolatos szakmai konzultáció
 • szakreferensi információs szolgálat, tájékoztatás
 • elektronikus szakirodalmi adatbázisok

A gyűjteményi munka fontos elemét képezi a határokon túli magyar kisebbség kutatói műhelyeivel történő folyamatos kapcsolattartás, a határokon túli (részképzéses) hallgatók és kutatók rendszeres fogadása, tanulmányaik és kutatásaik szakmai támogatása, illetve vendégelőadók rendszeres meghívása, előadások, előadássorozatok szervezése.

Bővebb információ a gyűjtemény nyitva tartásáról és dokumentumainak használtatásáról

A gyűjteményben fellelhető folyóiratok állományadatai