Szervezeti és Működési Szabályzat

A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára 2004. december 9-én elfogadott Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

Elfogadta a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2019. február 25-én

A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) nyilvános könyvtár, állami egyetemi könyvtár, tudományos szakkönyvtár, információs központ. Alap- és kiemelt feladatait a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a 30/2014.(IV. 10.) EMMI rendelet 9.§ határozza meg. A Könyvtár a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjével összhangban a jelen szabályzatban meghatározott módon működik.

I. Általános rész

1. A Klebelsberg Könyvtár jogállása

A Könyvtár az Egyetem központi szolgáltató szervezeti egysége. 2004. december 9. óta integrált egyetemi könyvtárként a korábban az Egyetem egységein belül működött könyvtárak jogutódja [1]. Egyetlen helyszínen működik, de vannak kihelyezett egységei (olvasótermek, szakkönyvtárak) az egyes karokon, ha az adott egység oktatási, kutatási feladatai, vagy annak földrajzi elhelyezkedése ezt megköveteli. Ezek a kihelyezett egységek szerves részei a könyvtár információs rendszerének és szolgáltatásainak, állományuk és személyi állományuk az integrált egyetemi könyvtárhoz tartozik. [2] Az integrációt követően is önállóan működő kari, intézeti, klinikai könyvtárak működési költségeit fenntartóik biztosítják, e könyvtárak munkatársainak munkáltatói jogkörével is a fenntartó egység vezetője rendelkezik.

A Könyvtár fenntartója a Szegedi Tudományegyetem, működésének pénzügyi fedezetét az Egyetem éves költségvetésében megtervezi. Szakmai és törvényességi felügyeletét a Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el. Irányítását a rektor szakmai felügyelete mellett a kancellár végzi. Fejlesztése az Egyetem Intézményfejlesztési Terve alapján történik.

2. A Klebelsberg Könyvtár azonosító adatai

Hivatalos elnevezése: Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára
A név rövidítései: SZTE Klebelsberg Könyvtár, SZTE KK
Megnevezése idegen nyelven:

 • angolul: University of Szeged, Klebelsberg Library
 • franciául: Université de Szeged, Bibliothèque Klebelsberg
 • latinul: Universitas Szegediensis, Bibliotheca Klebelsberg
 • németül: Universität Szeged, Klebelsberg Bibliothek

Székhelye: 6722 Szeged, Ady tér 10.
Postacíme: 6720 Szeged, Pf. 393
Domain neve: @bibl.u-szeged.hu; @ek.szte.hu
Honlapja: http://ek.szte.hu
Alapításának időpontja: 1921.
Bélyegzője: kör alakú pecsét, amelyen a Magyar Köztársaság címere körül a „Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára” felirat olvasható.

 3. A Klebelsberg Könyvtár tevékenysége

3.a. A Klebelsberg Könyvtár küldetésnyilatkozata

A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtára gyűjteményeivel, hagyományos könyvtári tevékenységével, elektronikus tartalom- és információszolgáltatásaival valamint képzett és elkötelezett személyi állományával az Egyetem oktatási, kutatási feladatait támogató központi szolgáltató intézménye [3]. Nyilvános könyvtárként az Egyetem polgárai mellett felhasználójának tekinti a Dél-alföldi régió polgárait is. Országos feladatkörű szakkönyvtári funkciója mellett hagyományosan hangsúlyos szerepet vállal az innováció területén, valamint a hazai könyvtárügy jelentős szakmai szervezeteiben és projektjeiben. Folyamatosan törekszik arra, hogy fejlesztésekkel, új módszerek alkalmazásával a szolgáltatások biztosításához megfelelő szervezetet és a könyvtári és információs tevékenységet segítő környezetet, infrastruktúrát alakítson ki és tartson fenn.

3.b. A Könyvtár feladatai

A Könyvtár feladata az Egyetem szakirodalmi és könyvtári információs ellátásának biztosítása saját gyűjteményeivel és szolgáltatásaival, eszközeivel, valamint a könyvtári rendszer más könyvtáraival együttműködve:

 • Állománygyarapítás, állományszervezés: a nyomtatott és elektronikus dokumentumok és információforrások gyarapítása az Egyetemen folyó oktatás, kutatás, tanulmányi munka és önművelési tevékenység igényeinek megfelelően összeállított Gyűjtőköri Szabályzat [4] szerint, valamint az állomány szakszerű feltárása.
 • Dokumentum-, és információszolgáltatás: a rendelkezésre álló dokumentumok és információk elérésének biztosítása, erre alkalmas eszközök üzemeltetése, a szolgáltatásokról való megfelelő, az esélyegyenlőséget biztosító tájékoztatás.
 • Tartalomgazdai feladatok ellátása: az Egyetemhez köthető dokumentumok, tudományos publikációk, valamint tanulmányi és tudományos előmenetelhez kapcsolódó dokumentumok gyűjtése, nyilvántartása, digitalizálása, archiválása, repozitóriumok üzemeltetése, tudományos publikációk kiadásának támogatása, e-tananyagok archiválása.
 • Oktatás, felhasználóképzés a következő területeken:
  • az állomány és az információk elérése, a rendelkezésre álló eszközök és szolgáltatások megfelelő használata,
  • a felhasználók kutatási, publikálási vagy tanulmányi céljainak megfelelő, adott szakterülethez kapcsolódó ismeretek,
  • a könyvtáros-informatikus képzés szakmai hátterének kiegészítése, a gyakorlati oktatás egyik helyszíne.
 • Adatkezelés, -szolgáltatás és elemzés: az egyetemi tudománymenedzsment támogatása, részvétel döntéselőkészítési folyamatokban (MTMT működtetése, adatszolgáltatás, tudománymetria).
 • Kapcsolódás az országos könyvtári rendszerhez és szolgáltatásokhoz, együttműködés szakmai szervezetekkel, hazai és külföldi könyvtárakkal.
 • Nyilvános könyvtárként az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működtetésében való részvétel.
 • Minőségirányítási rendszer fenntartása és annak harmonizálása az Egyetem rendszerével.

3.c. A Klebelsberg Könyvtár szolgáltatásai

 • Helyben olvasás;
 • Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés;
 • Saját archívumok és megvásárolt vagy előfizetett elektronikus tartalomforrások elérésének biztosítása;
 • Általános és szakterületi információszolgáltatás, segítségnyújtás információkeresési, bibliográfiai, publikációs tevékenységhez;
 • A szakirodalmi információ-elérés lehetőségeit, módszereit és technikáját elsajátító csoportos képzések szervezése a felhasználók számára.

II. A Klebelsberg Könyvtár szervezete és működése

1. A Könyvtár szervezeti felépítése

Szervezeti ábra

2. A Könyvtár képviselete

A Könyvtárat főigazgató irányítja és képviseli. Megbízását az SZTE Szervezeti és Működési Rendje szabályozza, pályázat alapján az Egyetem kancellárja nevezi ki. A főigazgató felelős azért, hogy a Klebelsberg Könyvtár betöltse a jelen szabályzatban előírt funkcióit és hogy az intézmény gazdaságosan, hatékonyan és magas színvonalon végezze munkáját. A főigazgató a Szenátus állandó meghívott tagja.

3. A Könyvtár vezetése

 3.1. Főigazgató

Feladatai:

 • A Klebelsberg Könyvtár képviselete;
 • Éves és hosszabb távú tervek kidolgozása, a megvalósítás koordinálása, rendszeres tájékoztatás a végzett munkáról a fenntartó számára;
 • A megállapított költségvetési keretekkel és bevételekkel való gazdálkodás;
 • A Könyvtár fejlesztését elősegítő pályázati lehetőségek kihasználása;
 • Javaslattétel a rektor és a kancellár hatáskörébe tartozó könyvtárfejlesztési és stratégiai ügyekben és szakmai stratégiai tervezésekben, a feladatok megvalósításának irányításában, az eredmények elemzésében;
 • A könyvtárhasználati és más belső szabályzatok, továbbá a szervezet, a munkarend meghatározása, ügyrendek jóváhagyása;
 • Átruházott hatáskörben a Klebelsberg Könyvtár dolgozói tekintetében munkáltatói jog gyakorlása;
 • A könyvtári munkaterületek optimalizálása és általános felügyelete;
 • Projektek és pályázatok kidolgozása, végrehajtásuk felügyelete;
 • A minőségirányítási rendszer felügyelete.

3.2. Főigazgató-helyettesek

A főigazgató helyetteseit pályázat alapján, a Kancellár egyetértésével bízza meg.

 3.2.1. Informatikai és információs főigazgató-helyettes

Feladatai:

 • A Klebelsberg Könyvtár informatikai rendszereinek irányítása és felügyelete, ezek fejlesztési stratégiájának kidolgozása,
 • A könyvtári munkafolyamatok automatizált működésének biztosítása;
 • A könyvtár információs szolgáltatásainak stratégiai tervezése és működtetésének biztosítása;
 • Együttműködés és folyamatos egyeztetés az SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatósággal az informatikai rendszer és a szolgáltatások zökkenőmentes biztosítása érdekében;
 • Az irányítási és felelősségi területéhez kapcsolódó projektek és pályázatok előkészítése, végrehajtásának irányítása;
 • A Könyvtár osztályai közül az Olvasószolgálati Osztály, a Szakirodalmi Információs Osztály és a Különgyűjteményi Osztály tevékenységének közvetlen figyelemmel kísérése és ellenőrzése;
 • A Könyvtár képviselete a felelősségi területének megfelelő egyetemi és országos informatikai munkacsoportokban, szervezetekben;
 • A főigazgató távollétében annak helyettesítése.

3.2.2. Általános és tartalomszolgáltatásért felelős főigazgató-helyettes

Feladatai:

 • A Könyvtár tartalomszolgáltatási tevékenységeinek irányítása és felügyelete, ezek fejlesztési stratégiájának kidolgozása;
 • Az oktatáshoz, kutatáshoz szükséges nyomtatott és elektronikus források beszerzésének, szolgáltatásának felügyelete;
 • A Könyvtár egyetemi tartalomgazdaként végzendő feladataival kapcsolatos stratégiai és rövid távú tervek készítése, az ezekhez szükséges eszközrendszer felügyelete;
 • Az irányítási és felelősségi területéhez kapcsolódó projektek és pályázatok előkészítése, végrehajtásának irányítása;
 • A Könyvtár osztályai közül az Állománygyarapítási, a Feldolgozó, a Tartalomszolgáltató és a Szakreferensi Osztály tevékenységének közvetlen figyelemmel kísérése és ellenőrzése;
 • A Könyvtár képviselete a felelősségi területének megfelelő egyetemi és országos informatikai munkacsoportokban, szervezetekben;
 • A főigazgató távollétében annak teljes körű helyettesítése.

3.3. Osztályvezetők

A Klebelsberg Könyvtár egyes munkaterületeit irányítják. Pályázat alapján az Egyetem kancellárja által leadott jogkörben a Klebelsberg Könyvtár főigazgatója nevezi ki őket.

Feladatuk:

 • Az általuk felügyelt munkaterületek tevékenységének irányítása és felügyelete;
 • A Könyvtár stratégiájának megfelelő éves tervek készítése;
 • Az egyes munkafolyamatok tervezése, koordinációja, szükséges felülvizsgálata;
 • A munkarend és beosztások elkészítése és adminisztrációja;
 • A szükséges belső képzések megtervezése;
 • A munkaterület előző éves tevékenységének, eredményeinek elemzése, beszámoló készítése minden év január 31-ig.

3.4. Csoportvezetők

Egyes osztályokon a munkaszervezéssel kapcsolatos napi feladatokat látják el. Őket osztályvezetői javaslatra az Egyetem kancellárja által leadott jogkörben a Klebelsberg Könyvtár főigazgatója nevezi ki.

Feladatuk:

 • Adott munkacsoport feladatelosztása;
 • A feladatvégzés ellenőrzése;
 • Beosztások elkészítése és felügyelete.

3.5. Minőségirányítási vezetők

Feladatuk a Könyvtár minőségirányítási rendszerének felügyelete, működtetése, adminisztrációja.

4. Az osztályok feladatai

A Klebelsberg Könyvtár fő szervezeti egységei a könyvtári munkafolyamatok végzéséért felelős osztályok. E szervezeti egységek csoportokra, vagy csoportjellegű részlegekre tagolódhatnak.

4.1. Állománygyarapítási Osztály

Feladatai: az Egyetemen folyó oktatási és kutatási tevékenységhez szükséges dokumentumok beszerzése a Gyűjtőköri szabályzat alapján; az állomány nyilvántartása; a szükséges selejtezések elvégzése; állományvédelmi feladatok ellátása.

4.2. Feldolgozó Osztály

Feladatai: a Könyvtár adatbázisainak gondozása, az információforrások sokoldalú feltárása, a metaadatok katalógusba szervezése; az MTMT egyetemi adminisztrációja.

4.3. Olvasószolgálati Osztály

Feladatai: a nyomtatott dokumentumok raktári kiszolgálása, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, külső és belső raktárak kezelése.

4.4. Szakirodalmi Információs Osztály

Feladatai: szakirodalmi és a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes és online tájékoztatás, segítségnyújtás az olvasói terekben és a tájékoztató pultnál, felhasználóképzés, PR-tevékenység.

4.5. Tartalomszolgáltatási Osztály

Feladatai: elektronikus tartalmak előfizetése, szolgáltatásuk menedzselése, digitalizálás, repozitóriumok üzemeltetése, publikációs támogatás és tudománymetriai feladatok ellátása.

4.6. Szakreferensi Osztály

Feladatai: kapcsolattartás az egyes a szakterületekkel, ezek szervezeti egységeivel, oktatóival, kutatóival, hallgatói önkormányzatával a kétirányú információáramlás biztosítása érdekében.

4.7. Különgyűjteményi Osztály

Feladata a Könyvtár speciális gyűjteményeinek kezelése és szolgáltatása.

5. A könyvtár működése

5.1. A Könyvtár tevékenységéről évente beszámolót készít, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig megküld a kultúráért felelős miniszternek, illetve honlapján nyilvánosan megjelenít. Munkáját évente készített terv szerint végzi, az egyes feladatok követése és dokumentálása erre alkalmas eszköz segítségével történik.

5.2. Vezetői Értekezlet

A főigazgató munkáját támogató konzultatív és döntés-előkészítő testület. Tagjai a főigazgató, főigazgató-helyettesek, osztályvezetők.  Üléseit a főigazgató megállapított napirenddel, hetente hívja össze. Közvetlen előkészítése az igazgatók heti megbeszélésein történik.

Feladatai:

 • A Könyvtár zavartalan működéséhez szükséges kétirányú vezetői információcsere biztosítása;
 • Javaslattétel és döntések napi szakmai, működési és gazdálkodási kérdésekben;
 • Részvétel a szakmai stratégiai tervezésekben;
 • A feladatok megvalósításának közvetlen irányítása;
 • Az eredmények elemzése;
 • Szakmai ellenőrzés.

5.3. Állandó vagy ideiglenes munkabizottságok

Jelentős, több munkaterületet átfogó feladatok, projektek megvalósítására, pályázati tevékenységek elvégzésére és időtartamára a Vezetői Értekezlet tagjainak javaslata és döntése alapján létrehozott munkaközösségek. Munkájukat az adott munkaterületért felelős főigazgató-helyettes és a Vezető Értekezlet ellenőrzi.

5.4. Összdolgozói értekezlet

A munkatársak összességét vagy nagyobb részét érintő fontos kérdésekben a főigazgató vagy az érdekképviseleti szervek javaslatára, előzetesen meghatározott napirenddel összehívott értekezlet.

6. A Klebelsberg Könyvtár külső kapcsolatai

A Klebelsberg Könyvtár feladatainak jobb, magasabb színvonalú ellátása, az Egyetem könyvtári és információs érdekeinek magas szintű érvényesítése érdekében

 • Szorosan együttműködik az SZTE döntéshozó testületeivel és karaival;
 • Részt vesz országos könyvtárügyi szervezetek, munkabizottságok, szakmai egyesületek, konzorciumok munkájában;
 • Kapcsolatot épít ki a Klebelsberg Könyvtár munkájával kapcsolatban érintett országos szervezetekkel, bizottságokkal és intézményekkel;
 • Együttműködik más könyvárakkal;
 • Részt vesz az országos könyvtári szolgáltatások megtervezésében és kialakításában, a felsőoktatás és kutatás számára fontos szakirodalmi és információs rendszerekkel adatcsere kapcsolatot tart fenn.

Záró rendelkezések

A jelen Szabályzat 2019. február 26. napján lép hatályba. A Szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.ek.szte.hu/szervezeti-es-mukodesi-rend/

A szabályzat a Szegedi Tudományegyetem minden polgára előtt nyitott és megismerhető. A szabályzat szükséges mértékű ismerete a Klebelsberg Könyvtárban dolgozók munkaszerződése aláírásának feltétele.

Mellékletek

1.sz. Melléklet

A Klebelsberg Könyvtár a 2004. december 9.-től megvalósult integráció következtében jogutódja az alább felsorolt könyvtáraknak:

Központi könyvtár:

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár

Kari könyvtárak:

Általános Orvostudományi Kar Könyvtára
Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára
Gazdaságtudományi Kar Könyvtára
Gyógyszerésztudományi Kar Könyvtára
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtári Központ
Mezőgazdasági Kar Könyvtára
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar Könyvtára
Zeneművészeti Főiskolai Kar Könyvtára

Intézeti és tanszéki könyvtárak:

a Bölcsészettudományi Kar könyvtárai
Angol-Amerikai Intézet Könyvtára
Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Könyvtára
Germán Filológiai Intézet Könyvtára
Magyar Nyelvészeti Tanszék Könyvtára
Finnugor Tanszék Könyvtára
Általános Nyelvészeti Tanszék Könyvtára
Magyar Irodalomtörténeti Tanszékek Könyvtára
Médiatudományi Tanszék Könyvtára
Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Könyvtára
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára
Hispanisztika Tanszék Könyvtára
Altajisztika Tanszék Könyvtára
Néprajzi Tanszék Könyvtára
Vallástudományi Tanszék Könyvtára
Pedagógia-Pszichológiai Intézet Könyvtára
Szláv Intézet Könyvtára

a Természettudományi Kar könyvtárai
Biofizikai Tanszék
Elméleti Fizikai Tanszék
Kísérleti Fizikai, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Földtani és Őslénytani Tanszék
Földrajzi Tanszékek Könyvtára
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Fizikai Kémiai Tanszék
Kolloidkémiai Tanszék
Szerves Kémiai Tanszék
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék Könyvtára

a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar könyvtárai
Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Könyvtára
Angol Tanszék Könyvtára
Biológia Tanszék Könyvtára
Ének-zene Tanszék Könyvtára
Fizika Tanszék Könyvtára
Földrajz Tanszék Könyvtára
Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Könyvtára
Kémia Tanszék Könyvtára
Magyar Irodalom Tanszék Könyvtára
Magyar Nyelvi Tanszék Könyvtára
Matematika Tanszék Könyvtára
Neveléstudományi Tanszék Könyvtára
Német Nyelv és Irodalom Tanszék Könyvtára
Olasz Nyelv és Irodalom Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék Könyvtára
Pszichológia Tanszék Könyvtára
Román Nyelv és Irodalom Tanszék Könyvtára
Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék Könyvtára
Technika Tanszék Könyvtára
Testnevelési és Sporttudományi Intézet Könyvtára
Történettudományi Tanszék Könyvtára

2.sz. melléklet: A Klebelsberg Könyvtár kihelyezett egysége

SZTE Mezőgazdasági Kar Könyvtára (Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.)

3.sz. melléklet

Könyvtárhasználati Szabályzat: http://www.ek.szte.hu/konyvtarhasznalati-szabalyzat/

4.sz. melléklet

Gyűjtőköri Szabályzat: http://www.ek.szte.hu/a-szegedi-tudomanyegyetem-klebelsberg-kuno-konyvtaranak-gyujtokori-szabalyzata/

Lábjegyzetek:

[1] A jogelődök listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza
[2] A kihelyezett egységek listáját ld. a 2. sz. melléklet tartalmazza
[3] 3. sz. melléklet: Könyvtárhasználati Szabályzat
[4] 4. sz. melléklet: Gyűjtőköri Szabályzat